Honkyoku

komuso

Honkyoku (本曲) “Original pieces” are the pieces of shakuhachi or hotchiku music played by wandering Japanese Zen monks called Komuso. Komuso played honkyoku for enlightenment and alms as early as the 13th century. There are many ryu, or schools, of honkyoku, each with their style, emphasis, and teaching methods.

Kinko Ryu

In the 18th century, a Komuso named Kinko Kurosawa of the Fuke sect of Zen Buddhism was commissioned to travel Japan and collect these musical pieces. The results of several years of travel and compilation were 36 pieces known as the Kinko Ryu Honkyoku, listed below.

Hifumi — Hachigaeshi no Shirabe
Taki-ochi no Kyoku (Taki-otoshi no Kyoku)
Akita Sugagaki
Koro Sugagaki
Kyûshû Reibo
Shizu no Kyoku
Kyô Reibo
Mukaiji Reibo
Kokû Reibo
a) Ikkan-ryû Kokû kaete, b) Banshikichô
Shin no Kyorei
Kinsan Kyorei
Yoshiya Reibo
Yûgure no Kyoku
Sakae-jishi
Uchikae Kyorei
Igusa Reibo
Izu Reibo
Reibo-nagashi
Sôkaku Reibo
Sanya Sugagaki
Shimotsuke Kyorei
Meguro-jishi
Ginryû Kokû
Sayama Sugagaki
Sagari-ha no Kyoku
Namima Reibo
Shika no Tône
Hôshôsu
Akebono no Shirabe
Akebono Sugagaki
Ashi no Shirabe
Kotoji no Kyoku
Kinuta Sugomori
Tsuki no Kyoku
Kotobuki no Shirabe

At least three additional pieces were later added to the Kinko-Ryu repertoire:

Kumoi Jishi
Azuma no Kyoku
Sugagaki

DOKYOKU

Founded by Watazumi Doso Roshi in the 1950s, the Dokyoku Honkyoku repertoire consists of:

Daha
Dai Otsugaeshi
Hon Shirabe
Jyakunen
Kaze
Koden Sugomori
Koku
Motogaeshi
Mushirabe
Reibo
Sagari Ha (Kansai)
Sagari Ha (Oshu)
Sagari Nami
San’an
San’ya
Shingetsu
Sokkan
Tamuke
Tsuru no Sugomori
Ukigumo
Yamagoe (also, Reiho)

(Source: http://buddhism-guide.com)

Leave a Reply